Všeobecné obchodní podmínky pro PRODEJ DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ, ONLINE KONZULTACÍ a ČLENSTVÍ V KLUBU GRAFICKÝCH LABUŽNÍKŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY www.mishula.cz

Kdo jsem a k čemu slouží tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím webové stránky www.mishula.cz (dále jen „Portál“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej produktů prostřednictvím Portálu (dále jen „VOP„) zpracovala Michaela Kašparová, IČ: 87977184, se sídlem Čermákova 1164, Kostelec nad orlicí, tel. 777 860 429, e-mailová adresa info@mishula.cz (dále jen „“).

Prodávajícím produktů jsem já a kupujícím produktů budete Vy, pokud se mnou uzavřete Kupní smlouvu o nákupu zboží (dále jen „Smlouva“).

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Jaké produkty Vám prostřednictvím Portálu nabízím?

Prostřednictvím Portálu Vám nabízím ke koupi zejména následují digitální produkty (kurzy, workshopy, šablony na sociální sítě) online konzultace a členství v Klubu grafických labužníků. Bližší informace o konkrétních produktech (zejména popis hlavních vlastností produktů a způsobu použití a využívání) se Vám zobrazí po rozkliknutí názvu a základních informací o konkrétních produktech.

Jaká je cena za produkt?

Cena je uvedená na Portálu vždy u konkrétního produktu, a to v okamžiku odeslání objednávky. Výše ceny je uvedena v rámci objednávkového formuláře. Cena za členství v Klubu grafických labužníku je uvedena za 1 kalendářní měsíc. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám vstup do členské sekce dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Splátkový prodej není možný.

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za produkt?

Cenu za produkty můžete uhradit některým z následujících způsobů:

Jakmile obdržím Vaši platbu za produkt, potvrdím Vám prostřednictvím e-mailové zprávy její přijetí a zašlu Vám doklad o platbě.

Jakým způsoby Vám mohu produkt dodat?

Produkt Vám dodám v okamžiku uhrazení kupní ceny a to způsobem obdržení přístupových údajů do členské sekce. Celý obsah je zpřístupněn po přihlášení pomocí přístupových údajů.

O odeslání produktu Vás budu informovat e-mailovou zprávou.

Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

Koupí produktu nezískáváte žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

Smlouvu uzavíráme na dobu určitou pro digitální produkt, jehož délka trvání je uvedena v popisu na Portálu. V případě členství v Klubu grafických labužníků je smlouva uzavírána na dobu neurčitou.

Přístup k uzavřené Smlouvě budeme mít my i Vy (zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší objednávky i text VOP).

Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Jaké kroky vedou k uzavření Smlouvy?

Pokud kliknete na Portálu na odkaz, prostřednictvím kterého si lze produkt objednat, budete přesměrován/a na objednávkový formulář, v rámci kterého se Vám zobrazí:

Po kliknutí na tlačítko „pokračovat“ se Vám zobrazí rekapitulace Vaší objednávky. Po provedené kontrole a případné opravě mi můžete odeslat objednávku Vámi vybraného produktu kliknutím na tlačítko „odeslat“.

Jakmile obdržím Vaši objednávku, potvrdím Vám její převzetí a přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy. Za okamžik, kdy dojde k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi, se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena. V této e-mailové zprávě Vám zašlu též text těchto VOP.

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám Vám za to, že konkrétní produkt je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad. V našem případě se jedná o správnost přístupových údajů do členské sekce. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Práva z vadného plnění nemáte v níže uvedených případech:

Pokud budete chtít reklamovat vadu zboží, přineste zboží do místa uvedeného adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 777 860 429 anebo mi zboží zašlete. Při reklamaci mi musíte sdělit, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi zboží a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu součásti, právo na bezplatné odstranění vady či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy).

O Vaší reklamaci rozhodnu ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodneme-li se na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonicky na Vaše telefonní číslo.

Po obdržení reklamace Vám předám či zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám předám či zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Od Smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste zboží převzal/a, případně kdy jste převzal/a poslední dodávku zboží (bylo-li dodáváno několik druhů zboží či bylo-li dodáváno zboží po částech), a to zasláním Vašeho odstoupení na e-mailovou adresu info@mishula.cz. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který najdete v příloze č. 1 těchto VOP, není to však Vaše povinnost. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailovou zprávou.

Do 14 dnů ode dne, kdy jste od Smlouvy odstoupil/a, mi musíte vrátit zakoupené zboží, a to tak, že mi je přineste na uvedenou adresu po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 777 860 429 anebo mi je zašlete. Náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (pouze v rozsahu nejlevnějších nákladů na dodání zboží) Vám vrátím nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi bylo doručeno Vaše odstoupení od Smlouvy, avšak ne dříve, než mi předáte vracené zboží anebo než mi prokážete, že jste vracené zboží odeslal/a. Pro vrácení peněz použiji stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak.

Od Smlouvy nelze odstoupit zejména v níže uvedených případech:

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a Vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Od kdy jsou tyto VOP platné a účinné?

Tyto VOP jsou platné a účinné od 21.5.2020.

Vaše Michaela Kašparová

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.mishula.cz

Poučení: Tento formulář vyplňte a zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY www.mishula.cz

Adresát: Zadejte Vaše jméno a příjmení, IČ: Zadejte Vaše IČ, se sídlem Zadejte adresu Vašeho sídla, e-mailová adresa Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky Doplňte www adresu:

Specifikace zboží (*):

Datum obdržení (*):

Jméno a příjmení kupujícího (*):

Adresa kupujícího (*):

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum (*):

(*) Doplňte chybějící údaje